ZARZĄDZENIE NR 127.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok

Zarządzenie Nr 127.2021
Burmistrza Kcyni

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr LII/536/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

 • 1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, referatów oraz pracownicy stanowisk samodzielnych opracują projekty planów finansowych w szczegółowości określonej niniejszym zarządzeniem.
 • 2. Zakładany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych szacuje się na poziomie 103,3 %
 • 3. Do sporządzenia projektu planu finansowego prognozowanych dochodów na 2022 rok należy przyjąć następujące wskaźniki wzrostu:
 1. z tytułu podatków i opłat zaplanować na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 zwiększając średnio o 4 %;
 2. z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na finansowanie zadań własnych i na podstawie porozumień w oparciu o założenia przyjęte do konstrukcji budżetu państwa na 2022 r. oraz informacje przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego;
 3. z tytułu subwencji ogólnej oraz poszczególnych jej części w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów;
 4. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik wykonania;
 5. z tytułu dochodów majątkowych w wysokości planowanego do sprzedaży majątku na podstawie posiadanych wycen bądź szacunkowych wartości możliwych do uzyskania;
 6. środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach;
 7. z tytułu pozostałych dochodów w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2021 rok z uwzględnieniem zmian mających wpływ na wysokość planowanego dochodu, podając w objaśnieniach uzasadnienie wraz z kalkulacją.
 • 4. Do sporządzenia projektu planu finansowego wydatków na 2022 rok należy przyjąć następujące wskaźniki wzrostu:
 1. na zakup towarów i usług (wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych) na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.,
 2. na zakup energii elektrycznej, gazu pozostawić na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok,
 3. na fundusz płac:

1) dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów zakładając stawki wynagrodzeń obowiązujący od 1 września 2021 roku, oraz środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 2,00 % planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych z uwzględnieniem:

 1. a) awansów zawodowych,
 2. b) nagród jubileuszowych,
 3. c) odpraw emerytalnych,
 4. d) dodatków za wysługę lat,
 5. e) środków na fundusz nagród w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia,

2) dla pracowników samorządowych wielkość wynikającą z wyliczeń planowanego etatowego zatrudnienia i aktualnych wysokości wynagrodzeń, ujmując:

 1. a) nagrody jubileuszowe,
 2. b) odprawy emerytalne,
 3. c) dodatki za wysługę lat,
 4. d) środki na fundusz nagród w wysokości wynikającej z aktualnych regulaminów wynagradzania w wysokości nie wyższej niż 4% planowanego funduszu płac,

natomiast środki na ewentualny wzrost wynagrodzeń osobowych zostaną zaproponowane w projekcie budżetu na 2022 rok, przez Burmistrza Kcyni, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 210,00 zł w stosunku do 2021 r. (tj. do poziomu 3010,00 zł)

 1. na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2021 rok uwzględniając osoby uprawnione,
 2. na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne należy przyjąć wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami ZUS,
 3. na wydatki na obowiązkową składkę na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 4. na wydatki z tytułu wpłat na PFRON przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej określone w projekcie Ustawy Budżetowej na rok 2022 w wysokości 5.922,00 zł.
 5. na wydatki na wpłaty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający, należy planować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
 6. wydatki na odpis na ZFŚS na jednego pracownika należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne, mnożąc przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa GUS (tj. kwotę 4.434,58 zł) przez 37,5 %, ponadto odpis na ZFŚS zwiększa się o 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki (z wyjątkiem nauczycieli oraz emerytów i rencistów – byłych nauczycieli)
 7. wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli należy naliczyć według obowiązujących przepisów, tj art.53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, mnożąc 110 % kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 roku, która wynosi – 3045,21 zł (odpis na 1 etat wyniesie 3349,73 zł) przez planowaną liczbę etatów; dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli dokonuje się odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 ustawy KN), wg wzoru:
L.p. Nazwisko i imię Roczna kwota pobranej emerytury (renty) w zł 5 % rocznej kwoty świadczenia w zł
       
 1. odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli należy planować w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy KN) w rozdziale 80146 klasyfikacji budżetowej,
 2. środki na pomoc zdrowotną nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr XIX/208/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zabezpieczenia corocznie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz formy udzielania tej pomocy w wysokości 0,15 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 72 ustawy KN), odpowiednio w rozdziale 80195, paragraf 3020.
 3. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, należy zaplanować przyjmując wartość początkową wyższą niż 10.000,00 zł i przewidywany okres użytkowania dłuższy niż jeden rok, uwzględniając inwestycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Nowe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu w miarę posiadanych środków własnych, jak również możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych.
 • 5. Do projektów planów finansowych należy dołączyć szczegółową część opisową.
 • 6. Projekty planów finansowych należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (teks jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

 

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2021
  • Data wejścia w życie 30.09.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 127.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian