Zarządzenie Nr 128.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

Zarządzenie Nr 128.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 września 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z § 11 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok  zarządza się, co następuje:

 • 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w ten sposób, że:
 1. § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala  się  łączną  kwotę  dochodów  budżetu  w  wysokości  74.931.548,26  zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.997.367,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.934.180,42 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

 1. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.956.579,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

 1. § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 74.291.221,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.492.366,84 zł, w tym na:

 1. a) wydatki jednostek budżetowych 018.064,99 zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.874.938,31  zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.143.126,68 zł,

 1. b) dotacje na zadania bieżące 2.605.609,00 zł,
 2. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.181.844,47 zł,
 3. d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 42.922,38 zł,
 4. e) obsługę długu 643.926,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.798.855,10 zł, z tego:

 1. a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.798.855,10 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o  finansach publicznych w wysokości 142.858,63 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.956.579,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

 1. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 640.326,32 zł.
 2. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.
 3. Stan rezerwy ogólnej po zmianie budżetowej wynosi 0,00 zł.
 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

 

Opis załącznika.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarzadzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2021
  • Data wejścia w życie 30.09.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 128.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian