ZARZĄDZENIE NR 131.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 8 października 2021 r. w sprawie nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 131.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.)  oraz § 3 i  § 5 uchwały Nr XLVIII/497/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 154, poz. 1907)

zarządzam, co następuje:

 • 1. Przyznaję w 2021 r. – 5 nagród Burmistrza dla nauczycieli w wysokości 5044.57 zł brutto każda (słownie brutto: pięć tysięcy czterdzieści cztery i 57/100 zł).
 • 2. Listę nagrodzonych nauczycieli zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Kcyni.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Opis załącznika.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 08.10.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.10.2021
  • Data wejścia w życie 08.10.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 131.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian