ZARZĄDZENIE NR 132.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 8 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2021 r.

Zarządzenie Nr 132.2021
Burmistrza Kcyni

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2021 r.

Na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 44 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2, 3 oraz art. 109 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 104.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2021 r. zarządza się, co następuje:

 • 1. Rozstrzyga się konkurs dla szkół prowadzonych przez gminę Kcynia, dotyczący organizacji i realizacji zajęć pozalekcyjnych, których celem jest rozwój zainteresowań i aktywności uczniów oraz promocja gminy Kcynia. w ten sposób, że przyznaje się dofinansowanie jednostkom, które złożyły oferty i uzyskały najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.
 • 2. Wykaz szkół oraz wysokość przyznanych środków na ten cel określa załącznik do Zarządzenia.
 • 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik do zarządzenia Nr 132.2021
Burmistrza Kcyni
z dnia 8 października 2021 r.

Lista szkół otrzymujących dofinansowanie na organizację zajęć pozalekcyjnych w okresie od 11 października do 17 grudnia 2021 r.

lp. nazwa szkoły nazwa zadania kwota wnioskowana (w zł) kwota przyznana (w zł)
1 Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie „Uczniowie na rowery!” 2.500,00 2.500,00
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni „Widzialne i niewidzialne” 2.500,00 2.500,00
3 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie „Szlakiem pałuckich legend” 2.500,00 2.500,00
4 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie „Wokół teatru” 2.500,00 2.500,00
Razem 10.000,00

 

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 08.10.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.10.2021
  • Data wejścia w życie 08.10.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 132.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny rozstrzygnięcia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2021 r.
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian