ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców

Kcynia,  dn. 6 maja 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy       (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.684) oraz § 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U.        z 2015 r. poz. 5)

 

BURMISTRZ KCYNI

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kcyni  ul. Rynek 23, pokój nr 105 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00, wtorek od 7:00 do 16:00, piątek od 7:00 do 14:00.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Burmistrz Kcyni

/-/  Marek Szaruga

 

Informacje

Rejestr zmian