Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  • Wydział Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Dorota Winkowska
  • Miejsce załatwienia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
   Filia Urzędu Miejskiego w Kcyni ul. Dworcowa 8,
  • Telefon kontaktowy 52 589 43 74
  • Miejsce odbioru Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  • Wymagane dokumenty Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
   - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
   sprzedaży napojów alkoholowych;
   - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli
   punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
   - decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
   o której mowa art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
   żywności i żywienia ( Dz. U. z 2018 r. poz.1541 z późn.zm.).
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie
   pełnomocnictwa.

  • Opłaty Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę na rachunek gminy, na konto: Urząd Miejski w Kcyni 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016 przed wydaniem zezwolenia w wysokości: - 525,00 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa; - 525,00 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); - 2.100,00 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę uzależnioną od wartości sprzedaży⃰ poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim (oświadczenie składane jest do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego): ⃰ wartość sprzedaży – to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży przekroczyła : - 37.500,00zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; - 37.500,00zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; - 77.000,00zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Opłata , o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego . W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa wyżej dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Pamiętaj : w/w terminy są „niewzruszone” , co oznacza, że wykonanie wskazanych czynności musi nastąpić „do” danego dnia i nie ma możliwości ich przesunięcia Jeżeli posiadasz ważne zezwolenie, a nie korzystasz z niego ( nie prowadzisz sprzedaży napojów alkoholowych, bo np. zawiesiłeś działalność gospodarczą) i nie poinformowałeś Burmistrza Kcyni o tym fakcie – nie złożyłeś wniosku o wygaszenie zezwolenia, jesteś zobowiązany zapłacić za okres, w którym dysponowałeś uprawnieniem. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w zezwoleniu, jak również informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności w tym zakresie w terminie do 14 dni od zaistnienia zmian. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku: 1) likwidacji punktu sprzedaży; 2) upływu terminu ważności zezwolenia; 3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży; 4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej; 5) niedopełnienia w terminach obowiązku: a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.11¹ ust.4,lub b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust.2 i 5. W przypadku, o którym mowa w pkt.5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust.4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit.a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art.11¹ ust.2 W przypadku, o którym mowa w pkt.5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej art. 11¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art.11¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych j.w., organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych , zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona jest na rachunek gminy , wynosi: 1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa); 3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów powyżej 18% alkoholu. Ważne ! Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów.
  • Tryb odwoławczy 1. Na postanowienie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy, strona może złożyć zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem GKPiRPA w Kcyni w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. 2. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Kcyni w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
  • Uwagi

   1.Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez burmistrza właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej organem zezwalającym.

   1. 2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, organ zezwalający (burmistrz) wydaje stosowne zezwolenie.
   2. 3. Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, oddzielnie dla następujących rodzajów napojów alkoholowych:

   – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

   – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa);

   – powyżej 18% zawartości alkoholu.

   Zezwolenia wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, nie krótszy niż 2 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza  miejscem sprzedaży.

   1. 4. Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mogą być wydane jednorazowe zezwolenia . Jednorazowe zezwolenia mogą uzyskać również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

   Zezwolenia jednorazowe mogą być wydawane na okres do 2 dni. Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

   1. 5. Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

   Zgodnie z artykułem 13 pkt. 2 ww. ustawy w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.
   Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
   Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych i w domach wypoczynkowych.

   Organ zezwalający cofa zezwolenie w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

   1. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
   2. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art.14 ust. 3 i 4 na wstępie ustawy alkoholowej
   3. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
   4. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
   5. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
   6. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim,
   7. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
   8. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

   Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

                Przepisy karne

   Art. 43.1 Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe  w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenie lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

   1. 2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust.1
   2. 3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust.1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.
   3. 4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust.1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

    

  • Podstawa prawna

      

   1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)
   3. Uchwała Nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kcynia, Uchwała Nr XLIX/414/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia

   26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży                         i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kcynia.

   1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.zm.)
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019 r. poz.1000           z późn.zm.).

    

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian