Zezwolenie na uprawę maku na terenie Gminy Kcynia

  • Wydział Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia 1. Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia. 2. Wpisanie zezwolenia do rejestru prowadzonego przez Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami. Przewidywany termin załatwienia 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Michał Wolff
  • Miejsce załatwienia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 45
  • Miejsce odbioru Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – filia UM, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Wymagane dokumenty Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
   1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
   - imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
   - informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
   - informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,
   2. oświadczenia wnioskodawcy, że:
   - dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
   - nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.
   3.W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  • Opłaty 1. Od wydania zezwolenia wynosi 30 zł., 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłaty dokonuje się w Banku Spółdzielczym w Kcyni , na konto Urzędu Miejskiego w Kcyni, nr konta 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016
  • Tryb odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Kcyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Art. 47 ust.1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.),
    2. Część III ust. 29 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm),
    3. Rozporządzenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego określające powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach – wydawane corocznie.

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian