Zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników

  • Wydział Referat Edukacji, promocji, Sportu i Kultury
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Justyna Makarewicz
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Kcyni pokój 205
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 30
  • Miejsce odbioru Urząd Miejski w Kcyni Sekretariat pokój 103
  • Wymagane dokumenty Po zakończeniu nauki zawodu pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o zwrot kosztów dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika (wg wzoru, stanowiącego załącznik).

   Do wniosku należy załączyć kopie następujących dokumentów:

   1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę/osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy/ osobę zatrudnioną u pracodawcy (np. dyplom mistrzowski i zaświadczenie potwierdzające uprawnienia pedagogiczne);

   Uwaga! W przypadku, gdy przygotowanie zawodowe było prowadzone przez osobę zatrudnioną u pracodawcy albo osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy - kopie dokumentu potwierdzającego stosunek łączący ją z pracodawcą (np. kopia umowa o pracę, kopia umowy zlecenie, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę);

   2. Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

   3. Kopia świadectwa pracy - w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki;

   4. Kopia dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

   5. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika;

   6. Kopia świadectwa ukończenia szkoły przez młodocianego pracownika lub potwierdzenie realizacji obowiązkowego kształcenia teoretycznego;

   7. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS (w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę);

   8. W przypadku spółek - kopia dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności;

   9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4)

   Uwaga! Informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w CZĘŚCI D formularza (w tabeli na stronie 5 formularza). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.

   10. Oświadczenie przedsiębiorcy o otrzymanej pomocy de minimis wraz z zestawieniem pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3)

   11. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
  • Opłaty nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Kcyni, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
  • Uwagi

    

   Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

   Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
   Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodocianego pracownika, złożyć wniosek wraz kompletem dokumentów.

    

   Wysokość kwoty dofinansowania wynosi:

   W przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

   – 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (po 1 września 2019 r.)

   – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

    

   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

   Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych)

   Zgodnie z ww. rozporządzeniem, limit pomocy de minimis przysługuje jednemu przedsiębiorstwu. Definicja „jednego przedsiębiorstwa” została zawarta w art. 2 ust. 2 w/w rozporządzenia i stanowi, iż „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

   1. a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
   2. b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
   3. c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
   4. d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

   Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

   Pomoc przyznawana jest przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:
   a) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 ( 1 );

   1. b) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
   2. c) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
   3. d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
   4. e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

    

   Prognoza zawodów na rok 2020:

   http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000276/O/M20190276.pdf

    

   Prognoza zawodów na rok 2021:

   http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000106/O/M20200106.pdf

  • Podstawa prawna

   Podstawy prawne:

   – art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

   – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie praktycznej nauki zawodu

   – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

   – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis

   – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym

   – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

   – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

   – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian